Inschrijving extranet toegang

Vul onderstaand formulier in, uw paswoord wordt per post bezorgd.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De informatie die wordt verzameld aan de hand van dit formulier, wordt enkel verzameld voor het volgende doeleinde: Toegang extranet FOD Binnenlandse Zaken. De rechtsgrondslag voor de verwerking van deze gegevens is uw toestemming voor de verwerking ervan (overeenkomstig artikel 6.1.a) van de GDPR) voor het bovengenoemde doeleinde. De gegevens worden verwerkt binnen de FOD Binnenlandse Zaken (IBZ), de verantwoordelijke voor de verwerking. Uw gegevens zullen niet worden overgedragen aan andere bestemmelingen zonder uw akkoord en zullen niet worden overgedragen buiten de EU. De gegevens zullen worden bewaard zolang uw toegang tot het extranet nodig is. U heeft echter te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken, zonder dat dit gevolgen heeft voor de reeds uitgevoerde verwerkingen. Gelieve dit dan te melden aan meneer Raphaël Greco via het volgende e‐mailadres : ibznet@ibz.fgov.be . In dat geval zal de verwerking van uw gegevens onmiddellijk worden stopgezet en zal IBZ de nodige stappen ondernemen om de gegevens te verwijderen. Daaruit volgt echter dat uw toegang tot het extranet dan ook stopgezet wordt. U kunt in voorkomend geval bij onze DPO terecht om rechten uit te oefenen betreffende de verwerking van uw gegevens, met name het recht op inzage, het recht op rectificatie, het recht op wissing, het recht op beperking of het recht van bezwaar door het webformulier te gebruiken dat de FOD Binnenlandse Zaken u ter beschikking stelt via de volgende link: https://www.ibz.be/nl/hoe‐kunt‐u‐uw‐rechten‐uitoefenen . Op onze site is eveneens een word‐formulier beschikbaar dat per post kan worden verstuurd naar onze DPO op het volgende postadres: FOD Binnenlandse Zaken – Ter attentie van de DPO IBZ – Park Atrium – Koloniënstraat 11 – 1000 Brussel. Om meer te weten te komen over ons privacybeleid: https://www.ibz.be/nl/privacyverklaring. Indien u na contact met ons te hebben opgenomen, vindt dat uw rechten niet worden nageleefd of dat een verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking heeft, een inbreuk vormt op de Algemene Verordening Gegevensbescherming, heeft u het recht om een bezwaar in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be ‐ mail: contact@apd‐gba.be ‐ tel.: +32 2 274 48 00 ‐ adres: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, België.